การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เป้าหมายในชีวิตของเรา สามารถบรรลุได้โดยการวางแผน การวางแผนการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราได้

เราสามารถแบ่งการลงทุนออกเป็นการลงทุนระยะสั้น และการลงทุนระยะยาว โดยการเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุน จะเกี่ยวข้องกับความสำคัญของเป้าหมาย และระยะเวลาในการลงทุนด้วย กล่าวคือ ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะต้องบรรลุให้ได้ในเวลาอันสั้น เราก็จะมีเวลาในการลงทุนน้อย สินทรัพย์ที่ลงทุนจึงควรเป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำ หรือไม่มีความเสี่ยงเลย เพื่อลดโอกาสในการขาดทุนเมื่อถือเวลาที่ต้องใช้เงิน ตัวอย่างการลงทุนระยะสั้น เช่นการเก็บเงินไว้สำหรับซื้อบ้านในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือการเก็บเงินไว้สำหรับแต่งงานในปีหน้า เป็นต้น

การลงทุนระยะยาวคือการลงทุนที่มีระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะนำเงินออกมาใช้ สินทรัพย์ที่ลงทุนมักเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ เนื่องจากระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานพอ จะทำให้ลดความผันผวนโดยรวมได้ และทำให้เรามีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำ ตัวอย่างการลงทุนระยะยาว เช่น การเก็บเงินสำหรับเกษียณ ไม่ว่าจะลงทุนเอง, ผ่านการซื้อ RMF, หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น


สิ่งสุดท้ายที่จะพิจารณาก่อนการเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนคือ ความสำคัญของเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายดังกล่าวมีความสำคัญมาก สินทรัพย์ที่เลือกควรจะเป็นสินทรัพย์ที่ความผันผวนต่ำกว่าเป้าหมายที่มีความสำคัญน้อยกว่าเช่น การเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวรอบโลกในปีหน้า กับการเก็บเงินสำหรับแต่งงานในปีหน้าถ้าการแต่งงานในปีหน้าเป็นเป้าหมายที่สำคัญกว่าสินทรัพย์ที่เลือกลงทุนก็ควรมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการเก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกเพราะเป้าหมายที่ความสำคัญต่ำ หมายความว่าถ้าไม่บรรลุเป้าหมายนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเรามากนัก ดังตารางนี้

สุดท้ายนี้ การเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนอกจากการใช้ระยะเวลาในการลงทุน และความสำคัญของเป้าหมายเป็นปัจจัยในการพิจารณาแล้วความเข้าใจในสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนการลงทุนและการกระจายการลงทุนก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การลงทุนของเราประสบความสำเร็จได้และสามารถใช้บริการนักวางแผนการเงินเพื่อช่วยวางแผนในการวางเป้าหมาย และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ครับ

error: Content is protected !!
Scroll to Top